Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt – TV Quê Hương

TV Quê Hương phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt