Phỏng vấn Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt – TV Quê Hương

Đoan Trang phỏng vấn Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt