Phỏng vấn Nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt – VietFace TV

Tấn Phương phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt